قوانین جدید در سال ۹۴

قوانین جدید در سال ۹۴

نرخ جدید دیه که یقینا از سال 93 بیش تر است، اتخاذ تصمیم نهایی میزان آن با رئیس قوه قضایی است

قراربازداشت موقت متهم

قراربازداشت موقت متهم

یکی از قرارهای تامین کیفری قرار بازداشت موقت متهمان است. محاسن قرار بازداشت موقت: 1- به موجب این قرار متهم در زندان نگاه داشته می شود تا از فرار، تبانی یا از بین بردن دلایل جرم جلوگیری شود، مهمترین مقررات در این خصوص مواد 32 تا 37 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت موقت هستند …

گذر زمان، به ضررشاکی…

گذر زمان، به ضررشاکی…

بعد از ارتکاب جرم، اگر به هر دلیلی مجرم تعقیب نشد و موضوع فراموش شد، تعقیب مجدد بعد از مدت طولانی مثلاً 10 یا 20 سال  بار دیگر جامعه را درحالت تشویق قرار می دهد. مصلحت جامعه در آن است، که تعقیب انجام نگیرد چرا که زیان تعقیب در چنین صورتی بیش از مصالح آن …