قانون جدید شوراهای حل اختلاف

قانون جدید شوراهای حل اختلاف

شورای حل اختلاف   مبحث اول: مقررات عمومی       ماده 1ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد. تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی …