قانون مجازات اسلامی سال 1397

قانون مجازات اسلامی سال 1397

قانون مجازات اسلامی سال 1397 قتل در لغت ودرادبیات حقوقی  به معنای سلب حیات از یک انسان بدون مجوز قانونی و یا سلب حیات از انسانی که مورد حمایت قانون است. قانون مجازات اسلامی سال 1397 از زبان وکیل کیفری تهران : مطابق قانون مجازات اسلامی  قتل بر سه قسم است : قتل عمد – …