فرق دیه و ارش

فرق دیه و ارش

فرق دیه و ارش ، معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع و میزان خسارت دیه درقانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست