تحلیل حقوقی عطف به ما سبق نشدن قوانین جزائی

تحلیل حقوقی عطف به ما سبق نشدن قوانین جزائی

تحلیل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی… به جهت اینکه در قانون مجازات اسلامی ایران (چه در قانون سابق و چه در قانون جدید سال 92 )  نحوه مجازات از فقه امامیه (شعیه) اقتباس شده است لذا از لحاظ فقهی در مبحث قاعد عقلی فقه امامیه،  قاعده ای است به عنوان (قبح عقاب بلابیان …