اخلال در نظام اقتصادی کشور

اخلال در نظام اقتصادی کشور

در مورد جرائم اخلال در نظام اقتصادی بارزترین آن قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحیه ی بعدی آن مورخ دیماه 1384 است که می توان آنها اشاره کرد:.: – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور 1 –مصادیق این جرم عبارتند از: الف : قاچاق عمده ارز ، سکه …