حجر و انواع محجور

حجر و انواع محجور

حجر مفرد کلمه محجور است به طور کلی سه گروه از افراد محجور (حجر) محسوب‌ می‌شوند: صغیر صغیر بر دو نوع است صغیر غیر ممیز: صغیر ممیز منظور از صغیر کسی است که به بلوغ و رشد نرسیده باشد. به عبارت بهتر کودکان که هنوز قوه‌ی درک و تمیز ندارند و نمی‌توانند خوب را از …