طرح شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی

طرح شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی

چگونگی طرح شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی شکایت کیفری نسبت به سند موضوع اجراییه در این گونه شکایات کیفری و برای طرح شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی شاکی مدعی است که سند جعل شده یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت و مانند اینها تحصیل شده است. مرجع رسیدگی به این قبیل شکایات دادسرای …