برائت یا رضایت

برائت یا رضایت

برائت یا رضایت گفت و گو با مدیر گروه فقه و حقوق دانشگاه علوم قضایی دکتر علی اکبر فرحزادی درباره اصول حاکم بر روابط پزشک و بیمار طبق موازین فقهی به نظر شما اساسا چه مسئولیت هایی نسبت به عمل طبیب متصور است؟ به طور کلی مسئولیت طبیب به مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری قابل …