آخرین راه حل شکایت از مراجع قوه قضایی و قوه مجریه

آخرین راه حل شکایت از مراجع قوه قضایی و قوه مجریه

اصل نود قانون اساسی، آخرین راه دادخواهی از قوای سه گانه در ایران اصل نود آخرین راه دادخواهی از طرز کار قوای سه گانه است . زیرا بطور کلی هرکس از نحوه کار و عملکرد دولت و کارکنان قوه مجریه شکایت داشته باشد می بایستی شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری مطرح و …