نکات مهم قانون شورای حل اختلاف

نکات مهم قانون شورای حل اختلاف

نکات کلیدی مربوط به قانون شورای حل اختلاف در ایران – توجه داشته باشید شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی غیر دادگستری است. – در شورای حل اختلاف بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد نه بهای اعلامی خواهان رسیدگی به دعوایی که خواسته آن وجه رایج نباشد، بلکه سایر اموال باشد …

قانون جدید شوراهای حل اختلاف

قانون جدید شوراهای حل اختلاف

شورای حل اختلاف   مبحث اول: مقررات عمومی       ماده 1ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد. تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی …