چپاول مردم توسط شرکتهای کاغذی

چپاول مردم توسط شرکتهای کاغذی

مسلما بدیهی است که با ازدیاد رشد جمعیت و افزایش پیچیدگی رفتارهای آدمی، روزبه روز بروز سوء استفاده برخی از افراد شیاد سبب پیدایش رفتارمجرمانه خفی می شود که این نیز جنایتی است که مجرم آن کمتر در معرض مجازات قرار می گیرند . یکی ازاین نوع سوء استفاده ها، کلاهبرداری و چپاول اموال مردم …