اجازه خروج زن با استفاده از شروط ضمن عقد و راه حل قانونی آن

اجازه خروج زن با استفاده از شروط ضمن عقد و راه حل قانونی آن

اجازه خروج زن با استفاده از شروط ضمن عقد در صورتیکه در ضمن عقد نکاح، زوج صرفا متعهد به صدور اجازه کتبی برای انجام مسافرت های خارجی زوجه شده است، زوجه می تواند برابر ماده 237 قانون مدنی، الزام زوج را به انجام شرط از دادگاه بخواهد. این الزام می تواند حسب فوریت سفر، در …