سوء پیشینه

سوء پیشینه

سوء پیشینه (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه) سوال: با عنایت به ماده25 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 وتبصره1 یک آن (در خصوص سوء پیشینه ) که مقرر می دارد: درغیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی­ های صادره از مراجع ذی­ربط منعکس نمی­گردد مگر به درخواست …