سوء پیشینه

سوء پیشینه

ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مشعر است : ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد : 1 ـ محکومان به قطع عضو در جرایم …