دانستنی های حقوقی مفید افراز و تفکیک در تقسیم املاک

دانستنی های حقوقی مفید افراز و تفکیک در تقسیم املاک

افراز و تفکیک در تقسیم املاک از نگرش قضائی و ثبتی تقسیم ملک غیر منقول، شامل 1- تفکیک و 2- افراز است . تفکیک :  وفق حقوق ثبتی، تفکیک یعنی جدا کردن یک مال غیر منقول به قطعات کوچکتر به عنوان مثال مالک زمینی به مساحت 5000 متر مربع در نظر دارد آن را به …