بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدون سنوات ارفاقی

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدون سنوات ارفاقی

مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه 91، مصوب کرد که بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدون سنوات ارفاقی مجاز است.  نمایندگان مجلس در ادامه جلسه سه‌شنبه ۲۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۱ -جز 7 بند 13 لایحه بودجه 91 در بخش هزینه‌ای را تصویب کردند. بر این اساس بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت …