چرا برخی از اسناد رسمی مالکیت بدون حکم دادگاه باطل می شوند

چرا برخی از اسناد رسمی مالکیت بدون حکم دادگاه باطل می شوند

دلایل باطل شدن برخی از اسناد رسمی مالکیت بدون حکم دادگاه به جهت اینکه گاهی در اداره ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت یک ملک بدون انطباق با مقررات قانونی انجام می شود و حتی سند معارض نسبت به یک ملک صادر می شود و گاهی نیز بر اثر اشتباه ماموران ثبت یا دیگران، در …

دانستنی هایی درباره ابطال سند مالکیت

دانستنی هایی درباره ابطال سند مالکیت

در چه مواردی ابطال سند مالکیت احتیاج به حکم دادگاه ندارد صرف نظر از اینکه در برخی از موارد با استمداد اشخاص، از محاکم، نسبت به مواردی که املاکشان بنا حق، متعلق مالکیت دیگری قرار گرفته و یا املاکشان ملی اعلام شده است، که در این گونه موارد دادگاه پس ازتشخیص ذیحق بودن مدعی، اقدام …