اسناد لازم الاجرا

اسناد لازم الاجرا

← آشنایی با اسناد لازم الاجرا در قوانین ایران از منظر حقوقی برخی اسناد، لازم الاجرا هستند  و برخی اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا هستند . اما برای تشخیص اسناد اسناد لازم الاجرا شایسته است ابتدا اسناد غیرلازم اجرا  را بشناسیم : سند غیر لازم الاجرا سندی است که متعهدله ( یعنی کس که …

چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه مکلف است سند رسمی را ابطال نماید ؟

چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه مکلف است سند رسمی را ابطال نماید ؟

چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم بطلان معامله مکلف است سند رسمی را ابطال نماید ؟ همانطور که از مقررات ماده 391 قانون مدنی هم استنباط می شود اگر مبیع مستحق للغیر در آید، آن معامله فاسد است  و وفق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در …

توقیف اموال غیر منقول

توقیف اموال غیر منقول

آیا توقیف یا فروش اموال غیر منقول محکومی که به صورت عادی اموال به وی انتقال یافته و دارای وکالت بلاعزل و اقرار رسمی از مالک است، جایز می‌باشد؟ چنانچه محکوم‌علیه وکالت بلاعزل داشته یا دارای اقرار رسمی از صاحب مال (برای مثال: ملک، زمین، آپارتمان، مغازه،) باشد، قاعدتا مالک شناخته می‌شود و در نتیجه …