برتری سند عادی چک از سفته

برتری سند عادی چک از سفته

1-چک قابلیت تعقیب کیفری دارد ولی سفته ندارد. 2–صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریبا بدون هزینه می باشد در حالی که در سفته ، درصدی از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست باید پرداخت گردد. 3–هزینه اخذ اوراق سفته چندین برابر اخذ اوراق چک می باشد. 4– اگر چک به امضای مدیر عامل شرکت …