دستورالعمل مجازات رانندگی برای رانندگان دارای گواهی نامه پایه سوم و رانندگان متخلف

دستورالعمل مجازات رانندگی برای رانندگان دارای گواهی نامه پایه سوم و رانندگان متخلف

اخیرا وزارت کشور برای شهروندان تدابیری اندیشیده که صرف نظر از اینکه برای افرادی که در ابتدای مهارت رانندگی اتومبیل اند، امنیت وآرامش ایجاد شده بلکه به منظور کاهش تصادفات و رفاه آحاد مردم، نوع آوری جدیدی است.  این امردرقالب دستورالعمل و آیین نامه جدیدی از سوی دولت برای کسانی است که به اصطلاح گواهی …