نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری

نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری

آیا می دانید؟ در صورتی که بیعی فاسد باشد و معامله باطل گردد استرداد ثمن معامله مطابق شاخص نرخ تورم محاسبه می شود و مستند ان را ی وحدت رویه به شرح و تفضیل ذیل می باشد :: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری …

نقش دیوان عالی کشور

نقش دیوان عالی کشور

نکته مهم در شناخت نقش دیوان عالی کشور این است که دیوان عالی کشور مرجع خاصی برای رسیدگی دعاوی نیست، زیرا دیوان عالی کشور هیچوقت دعوایی حکم قابل اجرایی صادر نمی کند . وظیفه دیوان عالی کشور چنین است که حکم مورد فرجام و تجدید نظر را از نظر اجرای درست قوانین بررسی میکند و بدین …