تحلیل مجازات

تحلیل مجازات

1-تعریف مجازات: مجازات یا کیفر در لغت به معنای سزای عمل، پاداش یا جزاء آمده و از منظر دیگر، مجازات به عنوان واکنش جامعه علیه مجرم می باشد،  که از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. 2- طبقه بندی مجازاتها در قانون جدید مصوب 1/2/1392 در این قانون مقنن (قانونگذار) مجازاتهای اسلامی را بر مبنای …