تفاوت دیه و ارش دیه

تفاوت دیه و ارش دیه

تفاوت دیه و ارش در چیست؟  درنگاه اول یعنی با تامل به قانون مجازات اسلامی در ماده یک که بیان می کند: قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تامینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است، به نظر می رسد که …