راه حل قانونی، برای جلوگیری از اقامه دعوای واهی

راه حل قانونی، برای جلوگیری از اقامه دعوای واهی

ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان میکند : در کلیه دعاوی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به قانون امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای پرداخت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان …