دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز ، به صراحت یک حکم قضایی تلقی نمی شود بلکه  یک تصمیم شکلی است و دادگاه در دعوای تقسیم و فروش ملک مشاع رسیدگی قضایی نمی کند