روش ارائه خدمات الکترونیک قضایی

روش ارائه خدمات الکترونیک قضایی

در لایحه آیین دادرسی کیفری که هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده، آیین دادرسی الکترونیکی بیان شده بود. اما معلوم نیست این لایحه تاچه زمانی تبدیل به قانون شود. قوه قضائیه خود دست بکار شده و برای رفع خلائی که در این خصوص وجود دارد آیین نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرد. بنابرین …