نقش دیوان عالی کشور

نقش دیوان عالی کشور

نکته مهم در شناخت نقش دیوان عالی کشور این است که دیوان عالی کشور مرجع خاصی برای رسیدگی دعاوی نیست، زیرا دیوان عالی کشور هیچوقت دعوایی حکم قابل اجرایی صادر نمی کند . وظیفه دیوان عالی کشور چنین است که حکم مورد فرجام و تجدید نظر را از نظر اجرای درست قوانین بررسی میکند و بدین …