جرائم مواد مخدر و صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب در رسیدگی به آن

جرائم مواد مخدر و صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب در رسیدگی به آن

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم مواد مخدر چنانچه شخصی متهم به جرائم مواد مخدر همچون سرقت و اعتیاد به مواد مخدر و ولگردی باشد، کدام یک از مراجع قضائی (دادسراها و دادگاه های انقلاب و یا دادسراها و دادگاه های عمومی) با عنایت به مفاد ماده 202 قانون اصلاح موادری از قانون آیین …