اجازه خروج زن از کشور با اذن دادستان

اجازه خروج زن از کشور با اذن دادستان

شرایط اجازه خروج زن از کشور به کمک قانون چگونه است..؟ ممکن است در موارد اضطراری، زن قصد خروج از کشور را داشته باشد ولی شوهر با قدرت قانونی خود در عدم اجازه کتبی، از خروج زن ممانعت بعمل آورده و اجاره خروج به او ندهد. (اجازه خروج زن از کشور) دلایلی همچون اقامت اکثریت …