سرقفلی و حق کسب خارج از رابطه استیجاری

سرقفلی و حق کسب خارج از رابطه استیجاری

قانونگذار درصدد بوده خسارت وارده به فردی را که محل کسب و کارش در اثر اجرای طرح عمرانی از بین می رود، جبران کند. خواه این فرد شخص مالک باشد که در ملک خود به کسب اشتغال دارد و خواه مستاجر و خواه هر متصرف دیگری

سرقفلی و حق کسب چیست؟

سرقفلی و حق کسب چیست؟

علت اینکه حق کسب و پیشه و تجارت در قوانین ما بیشتر مورد توجه است،‌ بخاطر این بود که مستاجر مدتی زحمت کشیده و مشتری به دست آورده و و قتی او را از محل بیرون می کنند مشتری ها را ازدست می دهد و در محل جدید باید دوباره مدتی وقت صرف کند تا مشتری جدید بیاید. به همین دلایل قانونگذار از مستاجرها حمایت می کند .به طور کلی حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود می آید.