آشنایی با برخی از اصطلاحات مال مشاعی

آشنایی با برخی از اصطلاحات مال مشاعی

آشنایی با اصطلاحات مربوط به مال مشاعی وکیل متخصص ملکی : در این محتوا قصد داریم مخاطب را با برخی از اصطلاحات مهم مربوط به مال مشاعی آشنا نماییم..  1- مشاع : هر مال که دو یا چند شخص را در آن حصه ( سهیم ) باشند و حصه هر یک متمایز نباشد ( به …