از حزب نترسید

از حزب نترسید

 برخی می گویند : از دوران جوانی وقتی نام حزبی را می شنیدیم فورا احساس ترس در مورد دخالت بی جا در امور سیاسی میکردیم و به خود می گفتیم ما را به چه سیاست ؟؟؟ اما با کمی تامل در احزاب کشورهای توسعه یافته، پی می بریم که حزب ها برای اینکه به مردم …