وضعیت محجوریت و احراز محجور بودن فردی

وضعیت محجوریت و احراز محجور بودن فردی

در مورد وضعیت محجوریت و نحوه احراز محجور بودن فردی از منظر حقوق ایران تا زمانی که حکم محجوریت فردی صادر نشده است، معاملات وی صحیح است. در این خصوص حقوقدانان پاسخ این سوال را چنین عنوان کرده‌اند: پس از سن رشد مادامی‌که حکم حجر صادر نشده باشد، اصل بر اهلیت قانونی اشخاص بوده و …