جنایتکاران یقه سفید

جنایتکاران یقه سفید

امروزه صرف نظر از تکامل فکری بشر که منجر به شناخت تکنولوژی پیشرفته شده است و از منظر تعالی قابل تحسین است، بسیاری افراد نیز در همه جوامع دنیا مشغول بکار گیری منفی از این روند تفکری می باشند . و از منظر علم جرم شناسی واژه ای به نام جنایتکاران یقه سفید امری است …