مجازات پنج تا بیست سال حبس برای جرم سرقت

مجازات پنج تا بیست سال حبس برای جرم سرقت

مجازات پنج تا بیست سال حبس و شلاق برای سارق وفق ماده 651 قانون مجازات  اسلامی که اظهار میدارد : هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد: 1-سرقت در شب واقع شده باشد …

شریک جرم

شریک جرم

  شریک جرم چنانچه چند نفر در ارتکاب عمل مجرمانه با هم همکاری نموده و در انجام عملیات اجرائی جرم مشارکت کنند این افراد را با وجود دو شرط، شرکاء جرم نامند و با این که قانون مجازات اسلامی، مجازات شک جرم را با مجازات فاعل مستقل یکی دانسته بر حسب اختلاف تاثیر و دخالت آنان در ارتکاب جرم ، …