آثار اعمال مجرمانه شخص در حالت خواب و بیهوشی

آثار اعمال مجرمانه شخص در حالت خواب و بیهوشی

بدیهی است که حالت انسان در خواب و بیهوشی یک حالت جسمانی طبیعی است و این حالت موجب زایل شدن اختیار، در انسان می‌شود و چنانچه شخصی در حالت خواب و بیهوشی مرتکب فعل مجرمانه شود، مجازات نمی شود. به عنوان مثال مانند آنکه مادری که در بستر خواب است، هنگام شیر دادن به فرزندش …