دادگاه کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی

دادگاه کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی

آشنایی با دادگاه کیفری بین المللی دیوان کیفری بین المللی اولین دادگاه «دائمی» درحوزه مسائل کیفری در سطح بین الملل است که برای پایان بخشیدن به «فرهنگ بی کیفری» ناقضان «حقوق بشر دوستانه» و مرتکبان شدید ترین جرایم بین المللی است و هدف از تاسیس آن، رفع نگرانی های آحاد مردم در سطح جهانی است …