شرایط استرداد مجرمین و نحوه تقاضای استرداد مجرم از کشور ایران

شرایط استرداد مجرمین و نحوه تقاضای استرداد مجرم از کشور ایران

 دانستنی هایی در خصوص شرایط استرداد مجرمین نظر به اینکه در خصوص استرداد مجرمین قانون بین المللی وجود ندارد لذا اغلب دول دنیا با انعقاد عهد نامه یا قرارداد متقابل نسبت به استرداد مجرمین با یکدیگر همکاری می نمایند. البته تقاضای استرداد مجرم توسط کشوری از کشور دیگر بدون قرارداد و عهدنامه هم امکان پذیر …