مجازات ورود، تولید و صادر کردن یا توزیع و ساخت و فروش مواد مخدر مانند بنگ ….

مجازات ورود، تولید و صادر کردن یا توزیع و ساخت و فروش مواد مخدر مانند بنگ ….

هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند 4 این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد 20 کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به  حبس ابد و 74 ضریه شلاق و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم می نماید و در اوزان بالای 20 کیلو تحت هر شرایطی مرتکبین اعدام می شوند .