اعتبار وصیت نامه شفاهی

اعتبار وصیت نامه شفاهی

اعتبار وصیت نامه شفاهی وکیل متخصص ارث تهران در خصوص وضعیت اعتبار وصیت شفاهی اینچنین توضیح میدهد: مطابق قانون مدنی اثبات و اعتبار وصیت در صورتی ممکن است که وصیت نامه بر پایه و عنوان ویژه قانون تنظیم شود پس از احکام قانون امور حسبی و به ویژه ماده 291 آن به خوبی بر می آید که وصیت شفاهی …