مجازات شخصی که ازغیربالغ استفاده میکند

مجازات شخصی که ازغیربالغ استفاده میکند

  نکته مهم دراین خصوص بدینگونه است که ارتکاب جرم به دو صورت امکان دارد : 1-اگر ارتکاب جرم توسط آن شخص بالغ انجام شده و از غیر بالغ سوء استفاده نموده،شخص بالغ به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می شود ولی نابالغ مبری است اما اگر فعل مجرمانه توسط فرد نابالغ انجام شده باشد …