تعویق قانون آیین دادرسی کیفری جدید

تعویق قانون آیین دادرسی کیفری جدید

در جلسه روز یکشنبه 23 تیرماه  بنا به پیشنهاد کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه (مبنی براینکه به جهت ایجاد تمهیداتی برای اعمال قانون جدید آیین دادرسی کیفری)  این قانون جدید که مقرر بوده شش ماه پس از تصویب آن اعمال شود،  در حال حاضر تا مهیا شدن مقدمات آن مانند استخدام …