مصادیق عسر و حرج در ماده 1130 قانون مدنی

مصادیق عسر و حرج در ماده 1130 قانون مدنی

بررسی مصادیق عسر و حرج در ماده 1130 قانون مدنی وکیل مجرب خانواده این چنین بیان می کند: قبل از ورود به مشخص شدن مصادیق عسر و حرج بهتر است به معنی این دو کلمه پرداخته شود : عسر به معنی سختی، مشقت، صعوبت می باشد و برخی معتقدند حرج از عسر شدیدتر است و …