شرایط تخلیه محل کسب و پیشه به جهت تخریب و نوسازی

شرایط تخلیه محل کسب و پیشه به جهت تخریب و نوسازی

تخلیه محل کسب و پیشه به جهت احداث ساختمان جدید برابر بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، در موارد ذیل نیز پس از انقضای مدت اجاره، درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه از دادگاه جایز است، تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید، مشروط بر اینکه پروانه ی ساختمان یا …