شرایط تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره

شرایط تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره

شرایط تخلیه محل کسب و پیشه یا تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره برابر ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنانچه بواسطه عدم تنظیم سند قرارداد اجاره، میزان اجاره بها مشخص نباشد هر یک از موجر یا مستاجر می تواند با رجوع به دادگاه درخواست تعیین اجاره …

شرایط تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی برای کسب

شرایط تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی برای کسب

تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی در موارد ذیل و پس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه از دادگاه محل وقوع ملک جایز است اگر موجر دارای حرفه و یا شغل معین و مستمر باشد، نمی تواند درخواست تخلیه نماید صرف نظر از اینکه میزان درآمد وی چقدر باشد. بازنشستگی …