شرایط تخلیه محل کسب به جهت تعدی و تفریط

شرایط تخلیه محل کسب به جهت تعدی و تفریط

تخلیه محل کسب به جهت تعدی و تفریط در صورتیکه مستاجر در عین مستاجره تعدی و تفریط نماید، موجر می تواند با اثبات تخلف مستاجر، در دادگاه عمومی محل وقوع ملک و بدون پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجر، او را از ملک تخلیه نماید. مفهوم تعدی و تفریط مفهوم تعدی ماده 952 قانون مدنی …

شرایط تخلیه محل کسب و پیشه به جهت تخریب و نوسازی

شرایط تخلیه محل کسب و پیشه به جهت تخریب و نوسازی

تخلیه محل کسب و پیشه به جهت احداث ساختمان جدید برابر بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، در موارد ذیل نیز پس از انقضای مدت اجاره، درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه از دادگاه جایز است، تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید، مشروط بر اینکه پروانه ی ساختمان یا …