شرایط تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره

شرایط تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره

شرایط تخلیه محل کسب و پیشه یا تخلیه سرقفلی به علت عدم حضور مستاجر جهت تنظیم سند اجاره برابر ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنانچه بواسطه عدم تنظیم سند قرارداد اجاره، میزان اجاره بها مشخص نباشد هر یک از موجر یا مستاجر می تواند با رجوع به دادگاه درخواست تعیین اجاره …

شرایط تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی برای کسب

شرایط تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی برای کسب

تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی در موارد ذیل و پس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه از دادگاه محل وقوع ملک جایز است اگر موجر دارای حرفه و یا شغل معین و مستمر باشد، نمی تواند درخواست تخلیه نماید صرف نظر از اینکه میزان درآمد وی چقدر باشد. بازنشستگی …

شرایط تخلیه محل کسب و پیشه به جهت تغییر شغل

شرایط تخلیه محل کسب و پیشه به جهت تغییر شغل

قانون تخلیه محل کسب و پیشه به جهت تغییر شغل از آنجایی که در قراردادهای روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، شخصیت مستاجر و نوع شغل وی در عین مستاجره بسیار از نظر موجر مهم تلقی می گردد فلذا مستاجر بدون رضایت موجر حق تغییر شغل نداشته مگر با رضایت مالک یا در مورد فورس …