بررسی شرایط نگهداری متهم پس از حضور یا جلب او

بررسی شرایط نگهداری متهم پس از حضور یا جلب او

شرایط نگهداری متهم ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص شرایط نگهداری متهم چنین مشعر است: بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده …