جلوگیری از خروج محکومین دعاوی حقوقی از کشور با دستور موقت

جلوگیری از خروج محکومین دعاوی حقوقی از کشور با دستور موقت

چگونگی ممنوع الخروج کردن بدهکار با دستور موقت هموار این چالش و نگرانی برای برخی از اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی و خانوادگی مطرح است که ممکن است بدهکار و یا متعهد قراردادی و یا عامل زیان در روابط غیر قراردادی (ضمان قهری و مسئولیت مدنی) در صورت محکومیت و قبل از اجرای رای، به …